Son güncellenme: 19/07/2023

Madde 1 - Taraflar

1.1. SATICI

SATICI'nın Ticaret Ünvanı/Adı ve Soyadı: Nihal GÜVEN ALTINKURT/DESNE Organik Arı ve Geleneksel Ürünler Üretim Çiftliği

SATICInın Adresi:                                         Karşıyaka Mah. Tavukhaneler Sk. No:263 Erdek Balıkesir

SATICInın Telefon Numarası:                     0532 663 6779

SATICInın E-posta Adresi:                           bilgi@desne.com.tr

SATICInın Vergi Dairesi:                              Erdek

SATICInın Vergi Numarası:                         4500188981

1.2. ALICI

Adı ve Soyadı/Ticaret Ünvanı:                    [[Adı/Soyadı/Ünvanı]]

Telefon Numarası:                                         [[Telefon]]

E-posta Adresi:                                              [[E-posta]]

Adresi:                                                            [[Adres]]

T.C. Kimlik No/Vergi No:                               [[T.C. Kimlik No/Vergi No]]

Vergi Dairesi:                                                 [[Vergi Dairesi]]

 

MADDE 2 - Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait https://esatis.desne.com.tr/ alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı ALICIlerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3 - Ürün Bilgileri ve Ödeme Şekli

Ürün/Mal/Hizmet’in temel özellikleri türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, fiyatı aşağıda belirtildiği gibidir.

Sözleşme Tarihi:                               [[Sözleşme Tarihi]]

Ürünün Teslim Tarihi:                     [[Sözleşme Tarihi]] tarihinden sonraki ilk Çarşamba. Arı bakımları veya beklenmeyen bir sebepten gecikme söz konusu olursa SATICI ALICIYA bilgi verecektir.

[[ÜRÜN LİSTESİ  Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli, kargo ücreti yukarıda belirtildiği gibidir. ]]

Ödeme Şekli:                                     [[Ödeme Şekli:]]

Teslimat Adresi:                             [[Teslimat Adresi:]]

Teslim Edilecek Kişi:                       [[Teslim Edilecek Kişi:]]

Telefon Numarası:                           [[Telefon Numarası]]

Fatura Adresi:                                   [[Fatura Adresi:]]

 

MADDE 4 - Sözleşme

4.1. ALICI, Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, ALICI Sözleşme’yi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

4.2. SATICI ve ALICI, sözleşme ile kararlaştırılan edimler arasında hiçbir oransızlık bulunmadığını ve karşılıklı edimlerin işin niteliğine uygun olduğunu, sözleşme konusuna giren işlemler kapsamında herhangi bir tecrübesizliklerinin bulunmadığını kabul ederler.

4.3. ALICI, Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin kendi menfaatine uygun olduğu konusunda tam bir kanaate vardığını ve tüm şartlara kendi özgür iradesi ile hiçbir güçlük veya sıkıntı içinde olmadan, düşünerek, isteyerek ve bilerek uyacağını kabul eder.

4.4. SATICI ve ALICI, Sözleşmenin hükümlerinin haksız şart sayılabilecek bir özellik taşımadığını, menfaatler dengesi bakımından bir haksızlık olmadığını kabul eder.

4.5. İşbu Sözleşme, ekleri ve https://esatis.desne.com.tr üzerinden yapılan işlemler kapsamında tedarik edilen bilgiler ve elektronik vasıtalarla onaylanan konular Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6. Maddesi’nin gerekliliklerine karşılık gelmektedir.

4.6. İşbu sözleşme hükümleri ALICI sözleşmelerindeki haksız şartlar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca herhangi bir haksız şart içermemektedir. Hükümler dürüstlük ve iyiniyet kuralına aykırılık teşkil etmemekte olup ALICInin korunmasına ilişkin mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır.

4.7. İşbu sözleşme hükümleri 6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.  Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesi’nde öngörülen bağlayıcılık ve içerik denetimi ALICI tarafından yapılmıştır. İşbu sözleşme hükümlerinden hiçbiri işbu Sözleşme’nin niteliğine ve işin özelliğine yabancı (şaşırtıcı şartlar) nitelik taşımaz.  İşbu sözleşme hükümleri açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmış olup birden çok anlamı ifade etmemektedir.

 

MADDE 5- Genel Hükümler

5.1- ALICI, SATICI 'ya ait https://esatis.desne.com.tr/ alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Haklı bir sebebe dayanmak şartıyla SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.

5.8- ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

5.9- SATICI’nın iş bu sözleşmedeki ödeme yükümünün herhangi bir şekilde gerçekleşmemesi halinde SATICI, tahsil edilemediği ürün bedelini, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları üzerinden işletilecek faizi ile birlikte tahsili amacıyla icra takibi başlatılabilir, alacak davası açılabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir.

5.10- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya e-posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

 

MADDE 6 - Cayma Hakkı, İade ve Garanti Koşulları

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca;

6.1- ALICI mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde SATICI veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1.1. maddesindeki iletişim adreslerinden ulaşabilir. 

6.2- Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, ALICI’nin istekleri veya açıkça ALICI’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nin cayma hakkı yoktur.

6.3- ALICI’nin cayma hakkını kullanması halinde SATICI’nın cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve ALICI’yi borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI'ya hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.

6.4- Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkansızlaşması ALICI’nın kusurundan kaynaklanıyorsa SATICI’ya malın değerini ya da değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.  Malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalar değer azalması sayılmaz.

6.5- ALICI, kargoyu teslim alırken koli içini kontrol etmelidir. Ürünlerde hasar veya eksik varsa kargo personelinden tutanak tutmasını istemelidir. Teslimi yapılmış bir sipariş için kargo personelinin tüm sorumluluğunu yerine getirmiş olması gerekmektedir.

6.6- ALICI tarafından teslim alınan siparişte yanlış eksik veya kusurlu bir ürün olması halinde ALICI değişim ve iade hakkını kullanabilir.

6.7- TTK gereğince gıda maddeleri, içecekler, diğer günlük tüketim maddeleri, hızlı bozulan, soğuk zincirde muhafaza edilmesi gereken veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı bulunmamaktadır. ALICI’nın siparişi ile ilgili memnuniyetsizliği olduğu takdirde sipariş numarasını belirterek SATICI’ya bilgi@desne.com.tr  e-posta adresinden ulaşabilir.

6.8- ALICI almış olduğu ürün ambalajını açmadan, tahrip etmeden, ürünü kullanmadan ve daha sonra tekrar satışına engel olmayacak şekilde teslim tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde teslim aldığı şekli ile iade edebilir. Ürün iade işlemlerinde kargo bedelinin iadesi yapılmaz. Sipariş edilen ürün hatası ALICI kullanımından oluşmuşsa veya 7 günlük süre içerisinde ürün kullanılmışsa ürünün iade ve değişimi yapılmaz. Ürün iadesi ve değiştirme şartları olarak, 4077 sayılı ALICInin Korunması Hakkında Kanun gereği uygulamalar esastır.

6.9- Soğuk zincirde saklanması ve sevk edilmesi gereken ürünlerde iade kabul edilmez.

 

MADDE 7 - Teslimat Bilgileri

7.1- ALICI siparişleri, SATICI tarafından banka onayı alındıktan sonraki ilk Çarşamba günü kargoya teslim edilir. Teslimat adresinin Balıkesir'e uzaklığına göre de kargo şirketi 1-3 gün içerisinde siparişi ALICI’ye ulaşacaktır.

7.2- SATICI tarafından kaynaklanan bir aksilik olması halinde ise ALICI’ya üyelik bilgilerinizden yola çıkılarak haber verilecektir. Bu yüzden ALICI’nın üyelik bilgilerini eksiksiz ve doğru olması önemlidir.

7.3- Bayram ve tatil günlerinde teslimat yapılmamaktadır.

7.4- ALICI’ıin satın adlığı ürünler SATICI tarafından bir teyit e-postası ile ALICI’ya bildirilecektir. ALICI’nın seçtiği ürünlerden herhangi birinin stokta mevcut olmaması durumunda bir e-posta ile ürünün ilk stoklara gireceği tarih ALICI’ya bildirilecektir.

 

MADDE 8 - Mücbir Sebep

8.1. SATICI, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca "Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya SATICI’nın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir.

8.2. SATICI, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya ödeme havale yoluyla yapıldı ise havalenin yapıldığı banka hesabına ödenecektir.

 

MADDE 9 - Genel Hükümler

9.1. 18 yaşından küçük kişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz.

9.2. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir

 

MADDE 10- Yetkili Mahkemeler ve İletişim Adresileri

10.1. İşbu Sözleşmeden dolayı her türlü şikâyet ve itirazlar, ilgili Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

10.2. ALICI, site’ye üye olurken beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri SATICI’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI:                  Nihal GÜVEN ALTINKURT/DESNE Organik Arı ve Geleneksel Ürünler Üretim Çiftliği

ALICI:                    [[ALICI]]